10.
Kolischer :

[op. 27, No. 2] 1. Teil des Scherzo zuende.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007, 2020


February[] 10, [1914]
Kolischer :

[Op. 27, No. 2] first section of the Scherzo through to the end.

© Translation Ian Bent, 2020


10.
Kolischer :

[op. 27, No. 2] 1. Teil des Scherzo zuende.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007, 2020


February[] 10, [1914]
Kolischer :

[Op. 27, No. 2] first section of the Scherzo through to the end.

© Translation Ian Bent, 2020