Kaposi:

wiederholt: Mondscheinsonate; Brahms: op. 118. Chopin: Präludium Fmoll, neu.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007

© Translation Alan Dodson, 2018

Kaposi:

wiederholt: Mondscheinsonate; Brahms: op. 118. Chopin: Präludium Fmoll, neu.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007

© Translation Alan Dodson, 2018