{recto}

Ein herzlicher Weihnachtsgruß von

Angi Elias


1937

© Transcription Michaela Searfoorce, 2006, 2019

{recto}

A heartfelt Christmas greeting

Angi Elias


1937

© Translation Michaela Searfoorce, 2006, 2019

{recto}

Ein herzlicher Weihnachtsgruß von

Angi Elias


1937

© Transcription Michaela Searfoorce, 2006, 2019

{recto}

A heartfelt Christmas greeting

Angi Elias


1937

© Translation Michaela Searfoorce, 2006, 2019